Deklaracja

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim .

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibort@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Aleja 3-ego Maja 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Aleja 3-go Maja. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody przy, których po zewnętrznych stronach znajdują się barierki ochronne. Przy wejściu bocznym od strony do ambulatorium znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Dostępna tylko dla parteru budynku. Taka sama winda znajduje się na parterze w środku budynku komendy, do której prowadzi specjalny podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Znajduje się tam również pomieszczenie, w ktorym mogą być przyjmowani interesanci. W holu głównym po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania dyżurnego. Znajdują się tam informacje do kontaktu dla osób niesłyszących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego jednak na wyposażeniu jednostki jest terminal DX80 wyposażony w ekran dotykowy oraz kamerę i mikrofon służący się do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 804 25 00. Pomocnik dyżurnego umożliwia kontakt z osobą znajdującą się na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, pomocnik dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Osoby takie otrzymują przepustkę a fakt ich wejścia na teren budynku odnotowany jest w książce ewidencji przepustek jednorazowych. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest, drzwiami do których dostęp umożliwia elektroniczna karta dostępowa. Przez opisane drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w lewej części głównego holu. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.Przed budynkiem, na parkingu od ul. Aleja 3-go Maja wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim za pośrednictwem sms'a. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 073. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kolonia Robotnicza, Henryków mieści się na ulicy Trzeciaków 35. Jest to budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Trzeciaków . Prowadzą do niego schody oraz podjazd z barierkami dla osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenie przyjęć interesanta znajduje się na półpiętrze, gdzie znajduje się stołówka szkolna. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowa dyżuruje w punkcie w każdy czwartek w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Spółdzielców - Sienkiewiczowskie mieści się na ulicy Wspólnej 5 w Ostrowcu Świetokrzykim. Jest to budynek jednopiętrowy oznaczony nr „5” od strony ul. Wspólnej. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze od strony ul. Wspólnej. Prowadzą do niego trzy schody, przy których nie ma zainstalowanych barierek. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który znajduje się po lewej stronie głównego wejścia. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy wtorek miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Trójkąt mieści się na ulicy Iłżeckiej 31A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek jednokondygnacyjny oznaczony nr „31A”. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się od strony budynku Starostwa Powiatowego, brak schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:00-16:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kuźnia mieści się na ulicy Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek jednopiętrowy spółdzielni Mieszkaniowej „OTBS” oznaczony nr „65/10A” . Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze obok świetlicy i jest ono umiejscowione od strony bloku nr 65/10, brak schodów. W budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Pułanki mieści się na os. Pułanki 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek jednokondygnacyjny oznaczony Administracja Osiedla Pułanki. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze od strony Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, prowadzi z tego samego poziomu co poziom gruntu wokół budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę, istnieje możliwość wjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12:00-13:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Śródmieście mieści się na ulicy Tylnej 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek parterowy, w którym znajduje się świetlica osiedlowa. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze za budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na ul. Tylnej 1/5, brak schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Słoneczne mieści się na terenie Browaru Kultury przy ulicy Siennieńskej 54 w Ostrowcu Św. Jest to budynek parterowy, gdzie udostępniana jest sala, w której odbywają się spotkania rady osiedlowej. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze za Browarem Kultury zlokalizowanym w osobnym budynku, do którego wchodzi się od strony ul. Siennieńskiej. Budynek nie jest wyposażony w windę , lecz posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Stawki mieści się na osiedlu Stawki 43 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek wielokondygnacyjny, Przedszkola Publicznego nr 21. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się poniżej pierwszej kondygnacji budynku od bloku oś. Stawki 20, prowadzi do niego 20 schodów w dół. Po prawej i lewej stronie schodów znajduje się murek betonowy. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące brak jest również oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Koszary mieści się na ul. Bałtowskiej 336 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek wielokondygnacyjny, Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka”. Wejście do punkt przyjęć interesanta znajduje na pierwszej kondygnacji budynku od ul. Bałtowskiej, prowadzi do niego 2 stopnie schodów. Po prawej i lewej stronie schodów brak jest barierek ochronnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące brak oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Ogrody mieści się na os. Ogrody 28 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek dwukondygnacyjny oznaczony nr „28”. Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony os. Ogrody. Do punktu prowadzi 27 schodów z kratek. Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy wtorek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego Złotej Jesieni mieści się na os. Ogrody 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „37”. Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze od strony os. Ogrody. Do punktu prowadzi 3 strome schody betonowe. Budynek nie jest wyposażony w barierki, windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Rosochy mieści się na ulicy 11 Listopada 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek wymiennikowni. Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze i prowadzi do niego jeden stopień oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kamienna - Ludwików mieści się na ulicy Śliskiej 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „16” od strony ul. Niskiej. Wejście do punkt przyjęć interesanta znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Niskiej. Powadzi do niego siedem schodów. Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Częstocice mieści się na ulicy Górnej 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to budynek szkoły, wielokondygnacyjny oznaczony nr „1”. Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Górnej, jest to pomieszczenie oznaczone napisem stołówka, prowadzi do niego pięć schodów. Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki. W budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdy czwartek miesiąca w godz. 09:00-10:00.

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Hutnicze mieści się na ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim w budynku MOSiR KSZO. Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „11” od strony ul. Świętokrzyskiej. Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na drugim piętrze w sali konferencyjnej, można tam dotrzeć zarówno schodami jak i windą usytuowaną na wprost wejścia głównego. Po prawej stronie schodów znajdują się barierka. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dzielnicowy dyżuruje w punkcie w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

Komisariat Policji w Ćmielowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 23. Komisariat nie funkcjonuje całodobowo. Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od strony ul. Ostrowieckiej. Do wejścia głównego prowadzą schody, znajdujące się w środkowej części budynku. Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla wózków. Obok schodów na elewacji budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnością. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się dyżurka, a na ścianie po prawej stronie znajduje się dzwonek i kartka z napisem „proszę dzwonić”’. Na dźwięk dzwonka do drzwi podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie zaprowadza do odpowiedniego pokoju. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Przy budynku nie ma parkingu dla interesantów. Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące chcące skontaktować się z Komisariatem Policji w Ćmielowie za pomocą wiadomości SMS, ze względu na brak obsady całodobowej muszą to zrobić za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod numerem telefonu 723 192 073. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę komórki do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzielnicowy gminy Ćmielów przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania w komisariacie Policji w Ćmielowie. Dzielnicowi gminy Bodzechów i Bałtów przyjmują interesantów w godzinach urzędowania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a ponadto dzielnicowy gminy Bałtów w każdą środę w godz. 10 – 12 pełni dyżur w punkcie przyjęć interesanta w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie – Bałtów 32. Punkt przyjęć mieści się na pierwszym piętrze w budynku usytuowanym od strony zachodniej. Na drzwiach punktu przyjęć znajduje się informacja o godzinach przyjęć oraz nr telefonu mobilnego do dzielnicowego. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu.

Komisariat Policji w Kunowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Kunowie przy ul. Kościuszki 2. Komisariat nie funkcjonuje całodobowo. Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą umieszczoną na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kościuszki. Do wejścia głównego prowadzą schody, znajdujące się w środkowej części budynku. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla wózków. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się mały korytarz na końcu którego usytuowane są kolejne drzwi prowadzące do wnętrza Komisariatu. Przy tych drzwiach znajduje się wideodomofon. Na drzwiach naklejona jest kartka z napisem „proszę dzwonić”. Na dźwięk dzwonka do odbiornika wideodomofonu umieszczonego na dyżurce podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie prosi o wejście bądź osobiście schodzi i zaprowadza interesanta do odpowiedniego pokoju. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Przed ogrodzeniem budynku Komisariatu Policji w Kunowie znajduje się parking. Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące chcące skontaktować się z Komisariatem Policji w Kunowie za pomocą wiadomości SMS, ze względu na brak obsady całodobowej muszą to zrobić za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod numerem telefonu 723 192 073. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę komórki do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzielnicowi gminy Kunów przyjmują interesantów w godzinach urzędowania w Komisariacie Policji w Kunowie. Dzielnicowy gminy Waśniów przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania w budynku Zamiejscowej Siedziby Ogniwa Prewencji, który znajduje się w Waśniowie przy ul. Rynek 25. Przed ogrodzeniem tegoż budynku znajdują się miejsca parkingowe. Wejście główne jest wyposażone w podjazd dla wózków. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu.


 

Powrót na górę strony