Deklaracja

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ostrowiec-swietokrzyski.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-13.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkom.Ewelina Wrzesień, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej  rzecznik.ostrowiec@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8042 209. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres sekretariat.ostrowiec@ki.policja.gov.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Aleja 3-ego Maja 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Aleja 3-go Maja. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia.

Do wejścia głównego prowadzą schody przy, których po zewnętrznych stronach znajdują się barierki ochronne. Przy wejściu bocznym od strony do ambulatorium znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Dostępna tylko dla parteru budynku. Taka sama winda znajduje się na parterze w środku budynku komendy, do której prowadzi specjalny podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Znajduje się tam również pomieszczenie, w którym mogą być przyjmowani interesanci.

W holu głównym po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania dyżurnego, ktore jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesanta. W przypadku ustalenia numeru telefonu do zainteresowanej osoby, pomocnik dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym intresancie. Znajdują się tam informacje do kontaktu dla osób niesłyszących.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu  zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami z kontrolą dostępu.Przez opisane drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w lewej części głównego holu. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu Komendy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Usługa tłumacza  PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w  Punkcie Obsługi Interesanta.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

 

 

Punkty przyjęć dzielnicowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskigo

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kolonia Robotnicza, Henryków mieści się na ulicy Trzeciaków 35.

Jest to budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Trzeciaków.

Prowadzą do niego schody oraz podjazd z barierkami dla osób z niepełnosprawnością.

Pokój przyjęć interesanta znajduje się na półpiętrze, gdzie znajduje się stołówka szkolna.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdy czwartek w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Spółdzielców - Sienkiewiczowskie mieści się na ulicy Wspólnej 5 w Ostrowcu Świetokrzykim.

Jest to budynek jednopiętrowy oznaczony nr „5” od strony ul. Wspólnej.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze od strony ul. Wspólnej.

Prowadzą do niego trzy schody, przy których nie ma zainstalowanych barierek.

Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesantów czynny jest każdy wtorek miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Trójkąt mieści się na ulicy Iłżeckiej 31A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest to budynek jednokondygnacyjny oznaczony nr „31A”.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się od strony budynku Starostwa Powiatowego, brak schodów.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć intersantów czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:00-16:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kuźnia mieści się na ulicy Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek jednopiętrowy spółdzielni Mieszkaniowej „OTBS” oznaczony nr „65/10A” .

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze obok świetlicy i jest ono umiejscowione od strony bloku nr 65/10, brak schodów.

W budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Pułanki mieści się na os. Pułanki 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek jednokondygnacyjny oznaczony Administracja Osiedla Pułanki.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze od strony Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, prowadzi z tego samego poziomu co poziom gruntu wokół budynku.

Budynek nie jest wyposażony w windę, istnieje możliwość wjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć intersanta czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12:00-13:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Śródmieście mieści się na ulicy Tylnej 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek parterowy, w którym znajduje się świetlica osiedlowa.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze za budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na ul. Tylnej 1/5, brak schodów.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć intersanta czynny jest w każdy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Słoneczne mieści się na terenie Browaru Kultury przy ulicy Siennieńskej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek parterowy, gdzie udostępniana jest sala, w której odbywają się spotkania rady osiedlowej.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze za Browarem Kultury zlokalizowanym w osobnym budynku, do którego wchodzi się od strony ul. Siennieńskiej.

Budynek nie jest wyposażony w windę , lecz posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punt przyjęć intersanta czynny jest w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Stawki mieści się na osiedlu Stawki 43 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek wielokondygnacyjny, Przedszkola Publicznego nr 21.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się poniżej pierwszej kondygnacji budynku od bloku oś. Stawki 20, prowadzi do niego 20 schodów w dół.

Po prawej i lewej stronie schodów znajduje się murek betonowy.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Koszary mieści się na ul. Bałtowskiej 336 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest to budynek wielokondygnacyjny, Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka”.

Wejście do punkt przyjęć interesanta znajduje na pierwszej kondygnacji budynku od ul. Bałtowskiej, prowadzi do niego 2 stopnie schodów.

Po prawej i lewej stronie schodów brak jest barierek ochronnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Ogrody mieści się na os. Ogrody 28 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek dwukondygnacyjny oznaczony nr „28”.

Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony os. Ogrody. Do punktu prowadzi 27 schodów z kratek.

Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy wtorek miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego Złotej Jesieni mieści się na os. Ogrody 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „37”.

Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze od strony os. Ogrody.

Do punktu prowadzi 3 strome schody betonowe.

Budynek nie jest wyposażony w barierki, windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Rosochy mieści się na ulicy 11 Listopada 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jest to budynek wymiennikowni.

Wejście do punktu przyjęć interesanta znajduje się na parterze i prowadzi do niego jeden stopień oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Kamienna - Ludwików mieści się na ulicy Śliskiej 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „16” od strony ul. Niskiej.

Wejście do punkt przyjęć interesanta znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Niskiej.

Powadzi do niego siedem schodów.

Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Częstocice mieści się na ulicy Górnej 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest to budynek szkoły, wielokondygnacyjny oznaczony nr „1”.

Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na pierwszej kondygnacji od strony ul. Górnej, jest to pomieszczenie oznaczone napisem stołówka, prowadzi do niego pięć schodów.

Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się barierki.

W budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdy czwartek miesiąca w godz. 09:00-10:00.

 

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego os. Hutnicze mieści się na ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim w budynku MOSiR KSZO

Jest to budynek wielokondygnacyjny oznaczony nr „11” od strony ul. Świętokrzyskiej.

Wejście do punkt przyjęć interesantów znajduje się na drugim piętrze w sali konferencyjnej, można tam dotrzeć zarówno schodami jak i windą usytuowaną na wprost wejścia głównego.

Po prawej stronie schodów znajdują się barierka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesanta czynny jest w każdą środę miesiąca w godz. 16:00-17:00.

 

Punkt przyjęć intersantów w Ćmielowie

Bydynek Komisariatu Policji w Ćmielowie, w którym znajduje się punkt przyjęć intersantów mieści się przy ul. Ostrowieckiej 23.

Komisariat nie funkcjonuje całodobowo.

Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od strony ul. Ostrowieckiej.

Do wejścia głównego prowadzą schody, znajdujące się w środkowej części budynku.

Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla wózków.

Obok schodów na elewacji budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnością.

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się dyżurka, a na ścianie po prawej stronie znajduje się dzwonek i kartka z napisem „proszę dzwonić”’. Na dźwięk dzwonka do drzwi

podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie zaprowadza do odpowiedniego pokoju.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Budynek nie posiada windy.

Przy budynku nie ma parkingu dla interesantów.

Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Dzielnicowy gminy Ćmielów przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania w komisariacie Policji w Ćmielowie.

Dzielnicowi gminy Bodzechów i Bałtów przyjmują interesantów w godzinach urzędowania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a ponadto dzielnicowy

gminy Bałtów w każdą środę w godz. 10 – 12 pełni dyżur w punkcie przyjęć interesanta w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie – Bałtów 32.

Punkt przyjęć mieści się na pierwszym piętrze w budynku usytuowanym od strony zachodniej.

Na drzwiach punktu przyjęć znajduje się informacja o godzinach przyjęć oraz nr telefonu mobilnego do dzielnicowego.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Punkt przyjęć intersanów w Kunowie

Budynek Komisariat Policji w Kunowie w którym znajduje się punkt przyjęć intersantów mieści się przy ul. Kościuszki 2.

Komisariat nie funkcjonuje całodobowo.

Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą umieszczoną na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kościuszki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, znajdujące się w środkowej części budynku.

Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla wózków.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się mały korytarz na końcu którego usytuowane są kolejne drzwi prowadzące do wnętrza Komisariatu.

Przy tych drzwiach znajduje się wideodomofon. Na drzwiach naklejona jest kartka z napisem „proszę dzwonić”. Na dźwięk dzwonka do odbiornika wideodomofonu umieszczonego na

dyżurce podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie prosi o wejście bądź osobiście schodzi i zaprowadza interesanta do

odpowiedniego pokoju.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Budynek nie posiada windy.

Przed ogrodzeniem budynku Komisariatu Policji w Kunowie znajduje się parking.

Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Dzielnicowi gminy Kunów przyjmują interesantów w godzinach urzędowania w Komisariacie Policji w Kunowie.

Dzielnicowy gminy Waśniów przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania w budynku Zamiejscowej Siedziby Ogniwa Prewencji, który znajduje się w Waśniowie przy ul. Rynek 25.

Przed ogrodzeniem tegoż budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Wejście główne jest wyposażone w podjazd dla wózków

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Powrót na górę strony