Przemoc w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Art. 10 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 ze zm.) w celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program został przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 

w celu:

 • zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w Polsce,
 • zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie,
 • zwiększenia dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości
  i dostępności świadczonych usług.
 Założenia Programu:

Profilaktyka i edukacja społeczna:

 • obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;

 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 • obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych);

 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:

 • obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc;

 Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania
  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 Adresaci Programu:

Program skierowany jest do:

 1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

3) osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) świadków przemocy w rodzinie;

5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Realizatorzy Programu:

Realizatorami Programu, są:

 •  organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

W załączniku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących dzialanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa świetokrzyskiego (aktualizowana na dzień 1 grudnia 2014 roku).

Powrót na górę strony